News
ކުޑަކުޑަ ހިޔާލަކާއެކު ބޮޑު އުންމީދެއް، ލޭ ހޯދަން އަނަސް ކޮށައިދިނީ ފަސޭހަ މަގެއް
Dec 17, 2021 ސަން އޮންލައިން
ލޭބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ އެޕެއް ތައާރަފްކޮށްފި
Dec 17, 2021 އަވަސް
Mobile app launched to enable easy access to blood
Dec 18, 2021 Avas
ލޭ ހަދިޔާ ކުރާ މީހުންނާއި، ލޭބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ އެޕެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
Dec 17, 2021 ޕީއެސްއެމް ނިއުސް